Съгласен съм

www.kanisco.com използва 'бисквитки' (cookies), за да ви предостави възможно най-добро потребителско изживяване.Използвайки сайта, вие се съгласявате с това. Можете да научите повече за "Политика за бисквитките" тук.

Начало / Продукти / Производител / Easy Trace Pro

Easy Trace е предназначен за:

Векторизация на черно-бели изображения. Векторизация на цветни изображения с различна цветна дълбочина и компресия. Векторизация на пълноцветни (true color) и индексирани изображения с предварително извличане на отделни цветни набори и превръщането им в черно-бели.
 


По-важни функции и възможности на Easy Trace

 
1. Предварителна подготовка на изображенията за векторизация:
 
 • Сканиране директно от средата на Easy Trace.
 • Трансформация на растерните изображения с прилагане на афинна и квадратна трансформации, както и с промяна на проекцията. Трансформациите дават възможност да се коригират грешките от сканирането или от деформацията на картите.

 
 • Позициониране на геореферирани растерни изображения.
 • Геометрична обработка на растерните изображения – завъртане, събиране, подравняване, отрязване и др.
 • Промяна на разрешаващата способност (dpi) на изображението.
 • Промяна на цветната дълбочина на изображението (битове на пиксел).
 • Обработка на цветните изображения с прилагане на различни инструменти:
- Промяна на яркост, контраст, интензитет;
- Усилване на контраста
- Усилване на рязкоста
- Дифузия
- Извличане на тематични слоеве
- Разделяне на слепени линии
- Размиване на граници
 
 • Извличане на цветни набори от цветни изображения в черно бели изображения (бинаризация). Дава възможност да се изберат от цветното изображение само пиксели с определени цветове, които да се преобразуват в черно-бяло изображение. Черно-белите изображения позволяват допълнителна обработка за отделяне на полезната информация, а също и прилагане на процедури за напълно автоматично векторизиране.
 • Обработка на черно-бели изображения с прилагане на инструменти за:
- Изчистване на шумове
- Изтъняване
- Филтриране с помощта на маски

 
2. Подготовка на средата за векторизация
 
Easy Trace работи с проекти. Проектът съхранява всички векторни данни, които се получават от векторизацията. Данните се разпределят по слоеве. Към даден проект може да прикачим произволен брой черно-бели или цветни изображения. За всяко изображение се създава отделен растерен слой. Всяко изображение може да се трасформира или геореферира при прикрепянето му към проекта. Потрeбителят има възможност да въвежда атрибутни данни за векторните обекти, като за целта трябва да дефинира атрибутни таблици, които също се съхраняват в проекта. В проекта се съхраняват и топологичните правила.
 
 • Създаване на проект – име, точност, координатна система, мащаб, мерни единици, работна област.
 • Дефиниране на векторни слоеве – име, цвят, тип линия, дебелина, видимост. В тези слоеве се записват векторизираните обекти. Слоевете може да се групират в йерархични групи.
 • Дефиниране на стилове за текст, типове линии, блокове – може да се създават в Easy Trace или да се импортират от AutoCAD.
 • Свързване на растерни изображения към проекта – опрелеляне на трансформация, георефериране, преместване, работна зона и др. за всяко изображение.
 • Дефиниране на таблици за атрибутните данни.
 • Задаване на правила за топологията.

3 Векторизация
 
3.1 Векторизация на цветни изображения
 
Може да стане ръчно или полуавтоматично. При полуавтоматичната векторизация операторът посочва точка от обекта и програмата започва да го следи автоматично, като спира в ситуации, които не може да разреши, и очаква намесата на оператора. Ръчната векторизация се използва при проблемни области или за въвеждане на точкови обекти.
 
 • Задаване на цветови набори – избират се например всички цветове, които се срещат в реките, като се създава набор с име „реки”. При векторизацията се избира кой от цветовите набори се следи.
 • Избор на инструмент за векторизация и настройка на параметрите на векторизация – в зависимост от типа на обектите може да изберем различен инструмент за полуавтоматична векторизация – например за плавна линия, за начупена линия, за пунктирана линия, за линия от точки, за граница на област и др. Всеки инструмент има различни параметри, които управляват векторизацията като например ъгъл и разстояние на търсене на продължение при прекъсване, време за чакане на намеса от потребителя, точност и изглаждане на линията, и много други. Съвкупността от конкретни стойности на параметрите за избрания инструмент се нарича стратегия за векторизация. Стратегиите може да се именуват и се съхраняват в проекта.
 • Векторизация – става ръчно или полуавтоматично. Във всеки момент се изполва избран инструмент за векторизация и се следи определен цветен набор. Готовите векторни обекти се записват в избран слой. Може да се векторизират плавни, начупени, пунктирани линии, линии с прави ъгли. Могат да се следят линии от точки а също и да се разпознават обекти като окръжности и правоъгълници. Може да се следят граници на области с плавни или начупени линии.
 
3.2 Векторизация на черно-бели изображения
 
Използват се методи за ръчна, полуавтоматична и напълно автоматична векторизация. При ръчната и полуавтоматичната векторизация се използват подобни инструменти и стратегии както при векторизацията на цветни изображения. Тук не са необходими цветни набори.

В последните версии на Easy Trace са изключително развити инструментите за автоматична векторизация. Процесът на автоматична векторизация изисква интелигентни средства за последваща обработка на получените векторни обекти.

 
Инструменти за автоматична векторизация
 
 • Автоматична векторизация на осеви линии
 • Автоматична векторизация на граници
 • Автоматично намиране на границите на щриховани области
 • Автоматична векторизация на окръжности
 • Автоматична векторизация на координатна мрежа
 • Автоматично векторизиране на орто обекти
 • Автоматично векторизиране на водни площи


 
3.3 Инструменти за обработка на данните след автоматична векторизация
 
 • Филтриране на линни – обработка на получената графика за изчистване на различни видове грешки като слепени линии, грешно свързани линии, шумови линии, „цъфнали” линии, цикли и др.
 • Автоматично свързване на прекъснати линии
 • Оптимизация на формата на линията – изчистване на ненужните точки в зависимост от зададена точност. Изглаждане на линиите.


 
3.4 Други инструменти и възможности при векторизацията
 
 • Полуавтоматична векторизация на 3D полилинии (със Z-координата във всяка точка).
 • Поддържане и контролиране на топологичен модел по време на векторизацията – автоматично създаване на възли или точки в пресичанията.
 • Въвеждане на атрибутни данни по време на векторизацията.
 • Преминаване в режим на графична редакция по време на векторизацията.
 • Присвояване на височини на обектите по време на векторизацията – например задаване на височините на хоризонтали.
4. Редактиране и обработка на получените векторни данни
 
Easy Trace притежава мощен графичен редактор, както и други специализирани инструменти, с които може да се редактират създадените векторни обекти.
 • Единичен редактор – за редактиране на отделни обекти – преместване, въртене, копиране, отваряне/затваряне на полилинии, промяна положението на подробните точки на линиите, промяна на слой, тип линия, цвят и др. Използва се и за въвеждане на атрибутни данни.
 • Групов редактор – за редактиране на няколко избрани обекта – преместване, завъртане, копиране, промяна на характеристики.
 • Топологичен редактор – за топологично редактиране на обектите – създаване на възли, затваряне на линии и др.
 • Инструмент за ръчно изтриване на подробни точки и цели обекти
 • Инструмент за ръчна корекция на формата на линиите
Поддържане на атрибутни данни за обектите
 
В Easy Trace може лесно да се дефинират атрибутни таблици, в които да се въвеждат описателни данни, свързани с обектите. Например за сгради можем да въвеждаме типа на конструкцията и етажността, ако имаме такива данни, отбелязани на картата. Таблиците се съхраняват в проекта. Атрибутните данни може да се въвеждат по време на векторизацията или след това.
 
Поддържане на топологичен модел
 
В Easy Trace може да се поддържа дъга-възел и полигонова топология. Може да се проверява коректността на топологичния модел и да се показват всички грешки.
 
Полуавтоматично присвояване на височини на хоризонтали
 
Easy Trace позволява да се въвеждат Z координатите още по време на векторизацията. Освен това има много мощни инструмент за полуавтоматично присвояване на височини на хоризонтали. Това става с разпределяне основните, спомагателните и допълнителните хоризонталите в различни слоеве и задаване на стъпката във височина за отделните слоеве. По нататък цели групи от хоризонтали могат да получат автоматично височини чрез пресичането им с линия и задаването на височината на първия пресечен хоризонтал.
 

 
Визуализация на обектите в зависимост от данните, свързани с тях

Easy Trace притежава пълен набор от средства за тематична визуализация на точкови, линейни и площни обекти. Например хоризонталите може да се визуализират с различен цвят в зависимост от тяхната височина, пътищата с различен тип линия в зависимост от класа си, сградите с различна щриховка в зависимост от типа на покрива и т. н.
 
Импорт на векторни данни
 
Easy Trace може да импортира векторни данни от стандартни CAD и GIS формати като AutoCAD, ArcCAD, Arc/Info, Intergraph, MapInfo, CREDO и др.

5. Експорт на векторните данни
 
Това е последната фаза, при която векторизираните данни се екпортират за използване в желаната от потребителя CAD или GIS среда. Easy Trace може да запише данните в повечето стандартни CAD или GIS формати като AutoCAD, ArcCAD, Arc/Info, Intergraph, MapInfo, CREDO и др. В зависимост от изходния формат експортирането има различни опции. Може да се експотират както слоевете с графични обекти, така и свързаните с тях атрибутни данни и дори топологичните отношения. В свързани таблици може да се запишат и дори графичните свойства на обектите, като цвят, тип линия и др.
System Requirments for Easy Trace Pro
Operating system Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8.1
Windows 10
Processor CPU 2.2 GHz or higher
Memory 2 GB RAM
Disc Space 100 MB HDD
Browser Internet Explorer 7 or higher