I accept

www.kanisco.com uses cookies, to provide you with the best possible user expirience. Using the site, you agree to this. You may find out more about the "Cookies policy" here.

Home / Courses / Hydra & Canalis

I Ниво
Първи ден
1.    Увод в програмния продукт Hydra&Canalis
2.    Изчертаване на ситуация – Настройки; Видове мрежи; Начини за изчертаване.
3.    Задаване на входни данни - Теренни коти; Нивелета; Наклони; Диаметри.
4.    Надписване - Създаване на надписи; Редактиране на надписи.
5.    Преглед на данните.
6.    Пресичания на мрежи.
7.    Схема на възли/шахти/
8.    Инструменти - Нулиране на данни; Каталог на тръбите.
9.    Изчертаване на надлъжен профил -Настройки; Начини за изчертаване.

Втори ден

10.    Профил мениджър
11.    Актуализиране на данни от ситуация
12.    Създаване на таблица за надлъжни профили
13.    Плотиране на надлъжни профили
14.    Определяне кота на тръбата

Трети ден

15.    Редактиране -Кота на тръбата; Наклони; Изправяне на нивелета; Подравняване на тръбите; Kакскадни шахти
16.    Напречно сечение - Горен слой; Задаване на характеристика на изкопа;
17.    Изчисляване на земни работи
18.    Изчертаване на напречни профили
19.    Изчертаване на Ревизионни шахти/в надлъжен профил/

II Ниво 
Четвърти ден

I.    Канализация
1.    Увод – Настройки.
2.    Изчертаване на сградни отклонения
3.    Изчертаване на Дъждоприемници/УО/
4.    Проверка за грешки.
5.    Водосборни площи -Начини за изчертаване; Редактиране на водосборни площи
6.    Отпадъчни води –Коефициенти; Отток в сухо време; Отток в дъждовно време; Допълнителни водни количества ; Транзитни и общи водни количества.
7.    Хидравлично изчисление

Пети ден

II.    Водоснабдяване
8.    Увод – Настройки.
9.    Задаване на съоръжение по мрежата
10.    Дефиниране на водопотреблението - Питейно битови нужди; Противопожарно водно количество; Точково водопотребление; Оразмерително водно количество.
11.    Задаване на параметри на съоръженията по мрежата – Размери; Грапавина на тръбите. 
​12. Хидравлични излисления

I have read the Terms and Conditions and I accept them
I have read the Privacy policy and I accept it

 

 

I have read the Terms and Conditions and I accept them
I have read the Privacy policy and I accept it